Nieruchomości

Syndyk masy upadłości Spółki Jawnej "KRAZBUD" A.J. Szwed w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Spółki Jawnej „KRAZBUD” A.J. Szwed
w upadłości likwidacyjnej

sprzeda prawo własności nieruchomości  gruntowej zabudowanej składającej się  z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 952, 953 oraz prawo własności nieruchomości gruntowej składających się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi  951, 917, 918, 919, 920, 954, 955 położonych w miejscowości Koliszowy, gmina Ruda Maleniecka, dla których to nieruchomości  Sąd Rejonowy w Końskich prowadzi księgę wieczystą oznaczona numerem KW KI1K/00032910/1.

Wartość oszacowania nieruchomości netto wynosi: 1.102.268,00zł (słownie: jeden milion sto dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem 00/100 zł)
W tym:
- Wartość gruntu netto wynosi: 186.166,00zł
- Wartość budynków, budowli i nakładów netto wynosi: 916.102,00zł

Sygn. akt V GUp 72/19
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż lokalu stanowiący odrębną nieruchomość położonego w Kielcach przy ul. Szczecińskiej 3 stanowiący lokal mieszkalny 54, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych Księga Wieczysta nr KI1L/00130623/0.
Termin przetargu: 6 listopada 2019 roku godz. 11.30 s. XXV w Sądzie Rejonowym w Kielcach, ul. Warszawska 44.
Wartość likwidacyjna wynosi: 144.975zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł).
Cena wywoławcza wynosi 70% ceny likwidacyjnej : 101.482,50zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 50/100 zł).
I. Oferent pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, powinien do dnia 31 października 2019 roku złożyć ofertę przetargową na piśmie w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „oferta przetargowa – Kielce ul. Szczecińska Sygn. akt V GUp 72/19” przesłaną przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce oraz podać w treści oferty, co najmniej informacje i oświadczenia zawarte w warunkach przetargu.
II. Oferent powinien, pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, wpłacić na rachunek bankowy upadłego w terminie zakreślonym do składania ofert sumę pieniężna (wadium) w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu wynikającej z jego oszacowania tj. kwotę 10.148,25zł, syndyk ma prawo zachować wadium z zaliczeniem go masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z nim umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu, konto na które należy przekazać wadium: 25 1050 1416 1000 0090 3056 3556 w ING Bank Śląski S.A Piotr Skrzypek Syndyk, 25-364 Kielce ul. Wojska Polskiego 7/15; cel: „oferta przetargowa – Kielce ul. Szczecińska Sygn. akt V GUp 72/19”.
III. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Biurze Syndyka w Kielcach ul. Wojska Polskiego 7/15 i na stronie internetowej biurosyndyka.info.pl oraz w Biurze obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44.
IV. Lokal można obejrzeć w dniu 25.10.2019r w godzinach 18,00 - 19,00.

Warunki przetargu:

1. sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego,
2. zawiadomienie o przetargu nastąpi przez obwieszczenie opublikowane, co najmniej na dwa tygodnie przed datą upływu terminu do składania ofert przetargowych, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i jednym dzienniku o zasięgu lokalnym,
3. zawiadomienie będzie zawierać czas, miejsce i przedmiot przetargu oraz informację o możliwości zapoznania się z warunkami przetargu w Biurze Syndyka w Kielcach ul. Wojska Polskiego 7/15 i Biurze obsługi interesanta w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44,
4. oferent pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, powinien złożyć ofertę przetargową na piśmie w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „oferta przetargowa – Kielce ul. Szczecińska Sygn. akt V GUp 72/19” przesłaną przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce oraz podać w treści oferty, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:
a. dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę lub firmę i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inną jednostka organizacyjną,
b. oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny zakupu przedmiotu przetargu,
c. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
d. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
e. aktualny odpis z właściwego rejestru wraz z wzorami podpisów osób uprawnionych do reprezentacji ( w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi) albo oświadczenie o prawdziwości danych w przypadku oferentów będących osobami fizycznymi.
5. o zachowaniu przez oferenta terminu do złożenia oferty przetargowej decyduje data jej oddania w placówce pocztowej operatora publicznego,
6. oferent powinien, pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, wpłacić na rachunek bankowy upadłego w terminie zakreślonym do składania ofert sumę pieniężna (wadium) w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu wynikającej z jego oszacowania tj. kwotę 10.148,25zł , syndyk ma prawo zachować wadium z zaliczeniem go masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z nim umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu, konto na które należy przekazać wadium: 25 1050 1416 1000 0090 3056 3556 w ING Bank Śląski S.A Piotr Skrzypek Syndyk, 25-364 Kielce ul. Wojska Polskiego 7/15; cel: „oferta przetargowa – Kielce ul. Szczecińska Sygn. akt V GUp 72/19”.
7. oferent może do czasu upływu terminu do składnia ofert, zmienić lub cofnąć złożoną ofertę przetargową,
8. w przypadku, gdy transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z póżn. zm., podatek od towarów i usług zostanie doliczony do uzyskanej ceny według obowiązujących stawek.
9. terminy użyte w niniejszych warunkach liczyć należy według zasad określonych w przepisach art. 110-116 Kodeksu Cywilnego,
10. syndyk może zapoznać się z treścią złożonej oferty przetargowej wyłącznie na posiedzeniu wyznaczonym w przedmiocie rozpoznania ofert,
11. rozpoznanie ofert przetargowych nastąpi na posiedzeniu jawnym w terminie i miejscu wyznaczonym przez sędziego komisarza – po jego pisemnym zawiadomieniu przez syndyka o upływie terminu składania ofert przetargowych, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni od dnia upływu terminu do ich składania,
12. oferta przetargowa nie spełniająca wymogów co do formy, treści i sposobu jej złożenia, złożona po upływie terminu do składnia ofert lub co do której nie uiszczono wadium nie bierze udziału w wyborze ofert na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert,
13. syndyk – przed wyborem oferty – przeprowadza dodatkowy przetarg ustny licytacyjny pomiędzy oferentami, jeżeli wpłynęły co najmniej 2 oferty przetargowe, chyba że oferenci którzy zadeklarowali w swoich ofertach przetargowych niższe lub równe ceny zakupy przedmiotu przetargu nie przystępują do tej licytacji. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w takiej licytacji jest równa najwyższej cenie zakupu zadeklarowanej w ofertach biorących udział w wyborze ofert na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert, warunki licytacji ustnej oraz wysokość postąpień poda syndyk,
14. syndyk zawiadomi pisemnie oferentów o wyniku przetargu, chyba, że uczestniczyli oni w posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert na którym dokonano zamknięcia przetargu – z wyborem lub bez wyboru ofert,
15. syndyk może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert przetargowych bez podania przyczyny,
16. przedmiot przetargu winien być sprzedany w drodze przetargu jako jedna całość za cenę nie niższą niż cena oszacowania,
17. umowa sprzedaży z wybranym przez syndyka oferentem powinna być zawarta w terminie określonym przez sędziego-komisarza, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez sędziego-komisarza,
18. jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, sędzia-komisarz wydaje postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu albo aukcji, w których nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł umowy,
19. wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa ponosi nabywca,
20. syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy,
21. cena jest płatna w całości przez wybranego oferenta w dniu zawarcia z nim umowy sprzedaży – nie później jednak niż przed jej podpisaniem przez strony, wpłacone wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny,
22. po zawarciu umowy sprzedaży strony sporządzą i podpiszą protokół przekazania przedmiotu transakcji,
23. zastrzega się możliwość zmiany warunków przetargu, jak również zawiadomienia o ogłoszeniu przetargu.