Nieruchomości

Sygn. akt V GUp 250/20

Wartość oszacowania nieruchomości netto wynosi: 350.164,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 00/100 zł). Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.
W tym:
- Wartość gruntu netto wynosi: 104.868,00zł
- Wartość budynków, budowli i nakładów netto wynosi: 245.296,00złPRZETARG

Sygn. akt V GUp 258/20

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Wytwórni Materiałów Budowlanych „GMS” Jarosław Gołda Wojciech Mąka
spółka jawna w upadłości

ogłasza w trybie art. 316 i nast. Prawa upadłościowego
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Starachowicach przy ul. Hutniczej 1 oznaczonej jako działka nr 1151 o pow. 0,0766 ha dla której prowadzona jest KW przez Sąd Rejonowy w Starachowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych KI1H/00001480/8.


Cena sprzedaży wynosi 70% wartości oszacowania tj.: 1.036.255,50zł (słownie: jeden milion trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć 50/100zł).

Wartość oszacowania nieruchomości netto wynosi: 1.480.365,00zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 00/100 zł).
W tym:
- Wartość gruntu netto wynosi: 198.590,00zł
- Wartość budynku netto wynosi: 1.281.775,00zł

Termin składania ofert: do dnia 11 czerwca 2021 roku.

Oferent pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, powinien złożyć ofertę przetargową na piśmie w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa – GMS Hutnicza 1” przesłaną przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce.

Oferent powinien, pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, wpłacić na rachunek bankowy upadłego w terminie zakreślonym do składania ofert sumę pieniężna (wadium) w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu wynikającej z jego oszacowania tj. kwotę: 103.625,55zł (słownie: sto trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć 55/100 zł) przelewem na konto: 76 1050 1432 1000 0005 0015 8449 w ING Bank Śląski S.A.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, w dniu 21 czerwca 2021 roku w Sali XXV o godzinie 12,00.

Zastrzega się możliwość zmiany warunków przetargu, jak również zawiadomienia o ogłoszeniu przetargu. Przetarg nie obejmuje ruchomości oddzielnie zinwentaryzowanych znajdujących się w przedmiocie przetargu. Z warunkami przetargu można zapoznać się w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Kielcach ul. Warszawska 44 oraz w Biurze Syndyka w Kielcach ul. Wojska Polskiego 7/15 od poniedziałku do piątku w godzinach 9,00 – 14,00 i na stronie internetowej biura: biurosyndyka.info.pl


Warunki przetargu:

1. sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego,
2. zawiadomienie o przetargu nastąpi przez obwieszczenie opublikowane, co najmniej na dwa tygodnie przed datą upływu terminu do składania ofert przetargowych, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i jednym dzienniku o zasięgu lokalnym,
3. zawiadomienie będzie zawierać czas, miejsce i przedmiot przetargu oraz informację o możliwości zapoznania się z warunkami przetargu w Biurze Syndyka 25-364 Kielce ul. Wojska Polskiego 7/15 i w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44,
4. oferent pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, powinien złożyć ofertę przetargową na piśmie w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa – GMS Hutnicza 1” przesłaną przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce oraz podać w treści oferty, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:
a. dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę lub firmę i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inną jednostka organizacyjną,
b. oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny zakupu przedmiotu przetargu,
c. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
d. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu,
e. aktualny odpis z właściwego rejestru wraz z wzorami podpisów osób uprawnionych do reprezentacji ( w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi) albo kserokopię notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem stron dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w zakresie stron zawierających fotografię i podpis ( w przypadku oferentów będących osobami fizycznymi).
5. o zachowaniu przez oferenta terminu do złożenia oferty przetargowej decyduje data jej oddania w placówce pocztowej operatora publicznego,
6. oferent powinien, pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, wpłacić na rachunek bankowy upadłego w terminie zakreślonym do składania ofert sumę pieniężna (wadium) w wysokości 10 % ceny sprzedaży tj. 70% wartości wywoławczej przedmiotu przetargu wynikającej z jego oszacowania tj. kwotę: 103.625,55zł (słownie: sto trzy tysiące sześćset dwadzieścia pięć 55/100 zł) przelewem na konto: 76 1050 1432 1000 0005 0015 8449 w ING Bank Śląski S.A. Syndyk ma prawo zachować wadium z zaliczeniem go masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z nim umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu,
7. oferent może do czasu upływu terminu do składnia ofert, zmienić lub cofnąć złożoną ofertę przetargową,
8. w przypadku, gdy transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z póżn. zm., podatek od towarów i usług zostanie doliczony do uzyskanej ceny według obowiązujących stawek.
9. terminy użyte w niniejszych warunkach liczyć należy według zasad określonych w przepisach art. 110-116 Kodeksu Cywilnego,
10. syndyk może zapoznać się z treścią złożonych ofert na posiedzeniu jawnym Sądu wyznaczonym w przedmiocie rozpoznania ofert,
11. rozpoznanie ofert przetargowych nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu w terminie i miejscu wyznaczonym przez sędziego komisarza,
12. oferta przetargowa nie spełniająca wymogów co do formy, treści i sposobu jej złożenia, złożona po upływie terminu do składnia ofert lub co do której nie uiszczono wadium nie bierze udziału w wyborze ofert na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert,
13. syndyk – przed wyborem oferty – przeprowadza dodatkowy przetarg ustny licytacyjny pomiędzy oferentami, jeżeli wpłynęły co najmniej 2 oferty przetargowe, chyba że oferenci którzy zadeklarowali w swoich ofertach przetargowych niższe lub równe ceny zakupy przedmiotu przetargu nie przystępują do tej licytacji. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w takiej licytacji jest równa najwyższej cenie zakupu zadeklarowanej w ofertach biorących udział w wyborze ofert na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert, warunki licytacji ustnej oraz wysokość postąpień poda syndyk,
14. syndyk zawiadomi pisemnie oferentów o wyniku przetargu, chyba, że uczestniczyli oni w posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert na którym dokonano zamknięcia przetargu – z wyborem lub bez wyboru ofert,
15. syndyk może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert przetargowych bez podania przyczyny,
16. przedmiot przetargu winien być sprzedany w drodze przetargu jako jedna całość za cenę nie niższą niż cena oszacowania,
17. umowa sprzedaży praw z wybranym przez syndyka oferentem nastąpi najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty przez syndyka,
18. jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, sędzia-komisarz wydaje postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu albo aukcji, w których nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł umowy,
19. wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa ponosi nabywca,
20. syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy,
21. Umowa sprzedaży praw zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Cena jest płatna w całości przelewem na konto 76 1050 1432 1000 0005 0015 8449 w ING Bank Śląski S.A. (liczy się data wpływu środków na konto) przez wybranego oferenta w dniu zawarcia z nim umowy sprzedaży – nie później jednak niż przed jej podpisaniem przez strony, wpłacone wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny,
22. po zawarciu umowy sprzedaży strony sporządzą i podpiszą protokół przekazania przedmiotu transakcji,
23. zastrzega się możliwość zmiany warunków przetargu, jak również zawiadomienia o ogłoszeniu przetargu.
24. Nieruchomość jest obecnie wydzierżawiona na czas nieoznaczony nie dłużej jednak niż do dnia sprzedaży przedmiotu dzierżawy. Prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy przysługuje dzierżawcy w okresie trwania umowy oraz w okresie trzech lat po jej rozwiązaniu albo wygaśnięciu.