Nieruchomości

Sygn. akt V GUp 250/20

Wartość oszacowania nieruchomości netto wynosi: 350.164,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 00/100 zł). Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.
W tym:
- Wartość gruntu netto wynosi: 104.868,00zł
- Wartość budynków, budowli i nakładów netto wynosi: 245.296,00złSygn. akt V GUp 258/20

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Wytwórni Materiałów Budowlanych „GMS” Jarosław Gołda Wojciech Mąka
spółka jawna w upadłości sprzeda nieruchomość.

Wartość oszacowania nieruchomości netto wynosi: 1.480.365,00zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć 00/100 zł).
W tym:
- Wartość gruntu netto wynosi: 198.590,00zł
- Wartość budynku netto wynosi: 1.281.775,00zł