Nieruchomości

Syndyk masy upadłości Marcina Skowrona prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Skowron Upcap w upadłości NIP 8661170743 z/s w Sztombergi 100, 28-200 Staszów ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Sztombergach koło Staszowa oznaczonej jako działka nr 386/2 o pow. 1,1311 HA dla której prowadzona jest KW przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych KI1A/00028903/8 oraz prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Sztombergach koło Staszowa oznaczonej jako działka nr 385/3 o pow. 1,8142 HA dla której prowadzona jest KW przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych KI1A/00033705/8.

Termin przetargu: 15 czerwca 2022r., godz. 13,00
Miejsce przetargu: Sąd Rejonowy w Kielcach, ul. Warszawska 44, sala XXV
Termin do wpłaty wadium: do dnia 3 czerwca 2022 roku
Termin składania ofert: do dnia 3 czerwca 2022 roku

Wartość oszacowania nieruchomości netto wynosi: 2.709.034,00zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy trzydzieści cztery 00/100 zł). Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.
W tym:
- Prawo do gruntu netto wynosi: 213.320,00zł
- Grunt niezabudowany: 1.043.263,00zł
- Wartość budynków, budowli i nakładów netto wynosi: 1.452.451,00zł


Oferent powinien, do dnia 3 czerwca 2022 roku, pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, wpłacić na rachunek bankowy upadłego w terminie zakreślonym do składania ofert sumę pieniężna (wadium) w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu wynikającej z jego oszacowania tj. kwotę: 270.903,40zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzy 40/100 zł) przelewem na konto: 58 1050 1416 1000 0090 3226 9871 w ING Bank Śląski S.A. Syndyk ma prawo zachować wadium z zaliczeniem go masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z nim umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu,

Oferent pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, powinien złożyć ofertę przetargową na piśmie w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa – UPCAP” przesłaną przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce do dnia 3 czerwca 2022 roku.

Z warunkami przetargu oraz szczegółowym wykazem majątku można zapoznać się w Biurze Syndyka 25-364 Kielce ul. Wojska Polskiego 7/15 po wcześniejszym umówieniu spotkania oraz na stronie internetowej biurosyndyka.info.pl

Sygn. akt V GUp 250/20


Warunki przetargu nieograniczonego

dotyczącego sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Sztombergach koło Staszowa oznaczonej jako działka nr 386/2 o pow. 1,1311 HA dla której prowadzona jest KW przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych KI1A/00028903/8 oraz prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Sztombergach koło Staszowa oznaczonej jako działka nr 385/3 o pow. 1,8142 HA dla której prowadzona jest KW przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych KI1A/00033705/8.


Wartość oszacowania nieruchomości netto wynosi: 2.709.034,00zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięć tysięcy trzydzieści cztery 00/100 zł). Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży.
W tym:
- Prawo do gruntu netto wynosi: 213.320,00zł
- Grunt niezabudowany: 1.043.263,00zł
- Wartość budynków, budowli i nakładów netto wynosi: 1.452.451,00zł

Warunki przetargu:

1. sprzedaż nastąpi w drodze przetargu pisemnego ofertowego nieograniczonego,
2. zawiadomienie o przetargu nastąpi przez obwieszczenie opublikowane, co najmniej na dwa tygodnie przed datą upływu terminu do składania ofert przetargowych, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i jednym dzienniku o zasięgu lokalnym,
3. zawiadomienie będzie zawierać czas, miejsce i przedmiot przetargu oraz informację o możliwości zapoznania się z warunkami przetargu w Biurze Syndyka 25-364 Kielce ul. Wojska Polskiego 7/15 i w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44,
4. oferent pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, powinien złożyć ofertę przetargową na piśmie w zamkniętej i nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem „Oferta przetargowa – UPCAP” przesłaną przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Wojska Polskiego 7/15, 25-364 Kielce oraz podać w treści oferty, co najmniej, następujące informacje i oświadczenia, a także załączyć do niej następujące dokumenty:
a. dane oferenta: imię, nazwisko i adres miejsca zamieszkania albo nazwę lub firmę i adres siedziby jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inną jednostka organizacyjną, aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi) lub numer dowodu osobistego ( w przypadku oferentów będących osobami fizycznymi).
b. oświadczenie woli zawarcia z syndykiem umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu z podaniem w walucie polskiej oferowanej ceny zakupu przedmiotu przetargu,
c. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
d. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.
5. o zachowaniu przez oferenta terminu do złożenia oferty przetargowej decyduje data jej oddania w placówce pocztowej operatora publicznego,
6. oferent powinien, pod rygorem niedopuszczenia go do przetargu, wpłacić na rachunek bankowy upadłego w terminie zakreślonym do składania ofert sumę pieniężna (wadium) w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedmiotu przetargu wynikającej z jego oszacowania tj. kwotę: 270.903,40zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzy tysiące 40/100 zł) przelewem na konto: 58 1050 1416 1000 0090 3226 9871 w ING Bank Śląski S.A. Syndyk ma prawo zachować wadium z zaliczeniem go masy upadłości, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia z nim umowy sprzedaży na warunkach określonych w przetargu,
7. oferent może do czasu upływu terminu do składnia ofert, zmienić lub cofnąć złożoną ofertę przetargową,
8. w przypadku, gdy transakcja sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z póżn. zm., podatek od towarów i usług zostanie doliczony do uzyskanej ceny według obowiązujących stawek. Na dzień sporządzenia warunków przetargu sprzedaż nieruchomości zabudowanej podlega podatkowi od towarów i usług,
9. terminy użyte w niniejszych warunkach liczyć należy według zasad określonych w przepisach art. 110-116 Kodeksu Cywilnego,
10. syndyk może zapoznać się z treścią złożonych ofert na posiedzeniu jawnym Sądu wyznaczonym w przedmiocie rozpoznania ofert,
11. rozpoznanie ofert przetargowych nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu w terminie i miejscu wyznaczonym przez sędziego komisarza,
12. oferta przetargowa nie spełniająca wymogów co do formy, treści i sposobu jej złożenia, złożona po upływie terminu do składnia ofert lub co do której nie uiszczono wadium nie bierze udziału w wyborze ofert na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert,
13. syndyk – przed wyborem oferty – przeprowadza dodatkowy przetarg ustny licytacyjny pomiędzy oferentami, jeżeli wpłynęły co najmniej 2 oferty przetargowe, chyba że oferenci którzy zadeklarowali w swoich ofertach przetargowych niższe lub równe ceny zakupy przedmiotu przetargu nie przystępują do tej licytacji. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w takiej licytacji jest równa najwyższej cenie zakupu zadeklarowanej w ofertach biorących udział w wyborze ofert na posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert, warunki licytacji ustnej oraz wysokość postąpień poda syndyk,
14. syndyk zawiadomi pisemnie oferentów o wyniku przetargu, chyba, że uczestniczyli oni w posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania ofert na którym dokonano zamknięcia przetargu – z wyborem lub bez wyboru ofert,
15. syndyk może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert przetargowych bez podania przyczyny,
16. przedmiot przetargu winien być sprzedany w drodze przetargu jako jedna całość za cenę nie niższą niż cena oszacowania,
17. umowa sprzedaży praw z wybranym przez syndyka oferentem nastąpi najpóźniej w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty przez syndyka,
18. jeżeli do zawarcia umowy nie dojdzie z winy oferenta, sędzia-komisarz wydaje postanowienie o ogłoszeniu nowego przetargu albo aukcji, w których nie może uczestniczyć oferent, który nie zawarł umowy,
19. wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa ponosi nabywca,
20. syndyk może wstrzymać się z podpisaniem umowy sprzedaży do czasu otrzymania z banku potwierdzenia wpływu ceny na rachunek bankowy,
21. Umowa sprzedaży praw zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Cena jest płatna w całości przelewem na konto 58 1050 1416 1000 0090 3226 9871 w ING Bank Śląski S.A. (liczy się data wpływu środków na konto) przez wybranego oferenta w dniu zawarcia z nim umowy sprzedaży – nie później jednak niż przed jej podpisaniem przez strony, wpłacone wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny,
22. po zawarciu umowy sprzedaży strony sporządzą i podpiszą protokół przekazania przedmiotu transakcji,
23. zastrzega się możliwość zmiany warunków przetargu, jak również zawiadomienia o ogłoszeniu przetargu.
24. Syndyk na terenie nieruchomości do czasu sprzedaży maszyn i urządzeń technicznych oraz zapasów magazynowych zlokalizowanych w pomieszczeniach magazynowych będzie przechowywał je bezpłatnie do czasu ich sprzedaży nie dłużej niż 12 miesięcy.
25. Obecnie w/w nieruchomość jest wynajęta podmiotowi gospodarczemu z opcją prawa pierwokupu.
26. Umowa sprzedaży praw zostanie zawarta w formie aktu notarialnego warunkowego. Pierwszeństwo w zakupie posiadają Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Lasy Państwowe a następnie Najemca.